KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

tel. centrala (+48 22) 379-28-40

 

Sekretariat

tel. (22) 379-27-92

tel. (22) 379-27-30

tel. (22) 379-27-40

fax (22) 379-27-94

poczta elektroniczna: biuro@krs.gov.pl

Kontakt e-nominacje:

pomoc techniczna - tel. 0 71 748 96 00

e-mail: workflow@bialystok.sa.gov.pl

Rzecznik Prasowy -

(22) 379-27-50

 

Dojazd

Przewodniczący

 

tel. (22) 379-27-92


Wiceprzewodniczący

 

 

tel. (22) 379-27-30


Wiceprzewodniczący

 

tel. (22) 379-27-40


Rzecznik Prasowy

 

tel. (22) 379-27-50, kom. +48 609 75 75 73

BIURO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Szef Biura KRS

dr Grzegorz BORKOWSKI - sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

Sekretariat

tel. (22) 379-27-10


Zespół do spraw medialnych i wydawniczych

tel. (22) 379-27-52, fax (22) 379-27-51

tel. kom.0 783 701 070


Wydział Organizacyjny 

Zespół Spraw Osobowych Sędziów (informacje o aktach osobowych kandydatów, które są w posiadaniu Biura)

tel. (22) 379-27-97, fax (22) 379-28-00

Wydział Prawny

tel. (22) 379-28-62, fax (22) 379-28-61

skargi i wnioski

tel. (22) 379-28-69
tel. (22) 379-27-75

sprawy dyscyplinarne

tel. (22) 379-28-73, fax (22) 379-28-76

Wydział Finansowy

tel. (22) 379-27-64, fax (22) 379-27-61

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej

tel. (22) 379-27-72, fax (22) 379-27-71

 

Wydział Administracyjny

tel. (22) 379-27-22, fax (22) 379-27-21

 

Zespół Kadr i Szkoleń

tel. (22) 379-28-01, (22) 379-28-02
fax (22) 379-28-03Elektroniczna skrzynka podawcza Krajowej Rady Sądownictwa

Elektroniczna skrzynka podawcza służy do kontaktu z Krajową Radą Sądownictwa i umożliwia składanie skarg i wniosków w formie dokumentu elektronicznego. Możliwe jest również wykorzystanie jej do składania wniosków o udzielenie informacji publicznej. Nie przewiduje się natomiast możliwości składania przy jej użyciu żadnych pism – mających formę dokumentów elektronicznych – w postępowaniach toczących się przed Krajową Radą Sądownictwa na postawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714) oraz Regulaminu szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. Nr 72, poz. 712). Przepisy powołanych aktów prawnych nie dopuszczają możliwości wnoszenia w postępowaniach przed Radą pism w formie dokumentów elektronicznych a więc także przesyłania ich za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. W postępowaniu tym nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa).

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie są przyjmowane dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych. Dokumenty zawierające oprogramowanie szkodliwe będą odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków w Krajowej Radzie Sądownictwa

 

 

 

print