Aktualności

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 11 stycznia 2019 r. dotyczące realizacji budżetu sądów powszechnych na rok 2019 i planu budżetu sądów powszechnych na 2020 rok

    Krajowa Rada Sądownictwa wielokrotnie w formie uchwał stwierdzała, że poziom wynagrodzeń pracowników sądów jest za niski, a zamrożenie wynagrodzeń przed rokiem 2016 stwarzało systemowe zagrożenia dla funkcjonowania sądów. Rada co do zasady popiera postulaty podwyżek dla urzędników sądowych i innych grup zawodowych sądów powszechnych.
    W latach 2010 – 2017  doszło w różnych grupach zawodowych tego samego resortu do nierównego procentowego wzrostu wynagrodzeń: wynagrodzenia sędziów wzrosły o 42,4%, referendarzy o 30,4%, asystentów o  25,7%, urzędników o 14,0%, kuratorów o 10,0%.
    Rada dostrzega konieczność szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu dysproporcji wzrostu wynagrodzeń, gdyż powodują one złą atmosferę pracy, napięcia społeczne, które w grudniu 2018 roku nasiliły się do tego stopnia, że utrudniły, a nawet w niektórych sądach uniemożliwiły wykonywanie przez sądy podstawowego zadania – sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
    Problem ten może być rozwiązany jedynie w drodze dialogu i konsultacji. Dlatego pozytywnie należy ocenić powołanie przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w skład którego wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy sądów i przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.
    Rada zwraca się z prośbą, aby w duchu kompromisu dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie treści projektu ustawy, w szczególności w kwestiach newralgicznych i trudnych, jakimi są podwyżki i struktura siatki wynagrodzeń.
    Jednocześnie w związku z informacją udzieloną Polskiej Agencji Prasowej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 10.01.2019 r. na temat źródeł finansowania podwyżek dla urzędników Rada apeluje i prosi o ponowną wnikliwą i wszechstronną analizę dostępnych rozwiązań.
    Finansowanie podwyżek dla jednej grupy zawodowej poprzez odebranie świadczeń innej grupie zawodowej może stwarzać wrażenie antagonizowania i kolejnego zarzewia konfliktów.
    Ze zwrotów kosztów dojazdu korzysta około 3.100 sędziów, w tym 2.400 sędziów sądów rejonowych, czyli najniżej uposażonych. Około 600 sędziów dojeżdża do miejsca orzekania ponad 80 km dziennie. Ci sędziowie na co dzień wykazują się determinacją i zaangażowaniem.
    Pozostajemy w przekonaniu, iż Minister Sprawiedliwości nie ustanie w poszukiwaniu innych źródeł finansowania wzrostu wynagrodzeń urzędników sądowych i innych grup zawodowych sądów powszechnych.
    Wyrażamy głębokie ubolewanie, że na etapie opracowania projektu budżetów sądów powszechnych organizacje zrzeszające sędziów nie zgłaszały postulatów ani wniosków. Zgłosiły je dopiero, gdy prace nad projektem budżetu były już zamknięte.


< powrót

print