Aktualności

Komunikat w związku z obwieszczeniem o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym

   W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 29 czerwca 2018 r. ogłoszono obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym (M.P. poz. 633) oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (M.P. poz. 634).
 
   Zgodnie z art. 31 ustawy o Sądzie Najwyższym, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia. Kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego we wskazanej w obwieszczeniu izbie (zob. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego – Dz. U. 2018 poz. 659) oraz dołącza się do niej – z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator – informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.
 
   Zgłoszenia kandydatów powinny zostać dokonane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2018 r. poz. 619). W procedurze tej nie ma zastosowania system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Do karty zgłoszenia można dołączyć dokumenty, które będą podstawą oceny zgłoszonych kandydatur.

   Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188, ze zm.), wskazane wyżej informacje odnoszą się również do naboru na stanowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.


 


< powrót

print