Aktualności

Cofnięcia zgłoszeń na wolne stanowisko sędziowskie


   W związku z wywiadem z SSN Dariuszem Zawistowskim, Prezesem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, byłym Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, jaki ukazał się na stronie www.rp.pl  na temat cofnięcia zgłoszeń na wolne stanowiska sędziowskie, warto zwrócić uwagę, że nikt, oprócz samych zainteresowanych, nie zna powodów takiej decyzji, ponieważ rezygnacja z udziału w konkursie nie wymaga uzasadnienia.
   Jak pokazują statystyki z ostatnich lat, rezygnacje z udziału w danym konkursie nie są wyjątkowe. Można przypuszczać, że kandydaci często dochodzą do wniosku, że większe prawdopodobieństwo sukcesu będą mieli w innym konkursie, ogłoszonym później. Wtedy muszą cofnąć swoje zgłoszenie, bo zgodnie z art. 57aa § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydat, który zgłosił się do jednego konkursu, nie może wziąć udział w innym. I to jest prawdopodobnie główny powód cofnięcia zgłoszeń, oczywiście poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy kandydat w ogóle rezygnuje z ubiegania się o nominację sędziowską. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do założenia, że motywy cofnięć zgłoszeń były inne i miały pozamerytoryczny charakter.
   Liczba składanych oświadczeń o cofnięciu zgłoszenia jest ściśle powiązana z liczbą prowadzonych postępowań dotyczących objęcia stanowiska sędziowskiego. Im więcej postępowań i kandydatów do tych samych lub sąsiadujących ze sobą sądów, tym większe jest prawdopodobieństwo cofnięcia zgłoszenia, co ilustruje poniższa tabela:

rok    liczba cofnięć
2013    444
2014    791
2015    743
2016    234
2017    33
2018 I-III 3
2018 IV     38
    Suma 2286

  W czasie, gdy SSN Dariusz Zawistowski przewodniczył Krajowej Radzie Sądownictwa (17.11 2015 r. - 15.01.2018 r.) podjęto 301 uchwał w sprawie umorzenia postępowań w związku ze złożonymi oświadczeniami o cofnięciu zgłoszeń. Warto zwrócić uwagę, że na jednym posiedzeniu, w grudniu 2015 r., które odbywało się pod przewodnictwem SSN D. Zawistowskiego, Rada umorzyła postępowania co do 33 oświadczeń o cofnięciu zgłoszeń.

< powrót

print