Aktualności

STANOWISKO Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji i Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017 r.

STANOWISKO

Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji i
Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017 r.
   W związku z rządowym projektem ustawy, wniesionym do Sejmu 16 marca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw, zwracamy uwagę, że zawiera on rozwiązania niezgodne z Konstytucją.
   Powierzenie czynności sędziowskich asesorowi sądowemu przez Ministra Sprawiedliwości, który jest organem władzy wykonawczej, zostało uznane za niezgodne z Konstytucją z uwagi na brak wystarczających gwarancji niezawisłości asesorów sądowych. Tymczasem z rządowego projektu ustawy wynika, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ma posiadać decydującą rolę w powoływaniu i funkcjonowaniu asesorów sądowych.
   Zebranie przypomina, że w istniejącym porządku prawnym istnieje już instytucja asesorów sądowych, przywrócona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Ustawa ta zagwarantowała asesorom sądowym – zarówno w sądach powszechnych jak i sądach administracyjnych – odpowiednie gwarancje dotyczące ich niezawisłości, wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W szczególności, utożsamiła procedurę powołania na stanowisko asesora sądowego z procedurą powoływania sędziów. Zebranie, nie kwestionując prawa ustawodawcy do zmiany przyjętego w 2015 r. rozwiązania, zwraca uwagę na konieczność rzeczywistego dochowania wymagań wynikających z Konstytucji przy wprowadzaniu zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych i niewprowadzania przepisów naruszających Konstytucję.
   Należy przypomnieć, że z dniem 6 maja 2016 r. wprowadzono regulację zawieszającą postępowania nominacyjne na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych, a w wyniku decyzji Ministra Sprawiedliwości, pozostaje obecnie nieobwieszczonych kilkaset stanowisk sędziowskich. Działania te uniemożliwiają zainteresowanym, w tym absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ubieganie się o nominację sędziowską, a przede wszystkim prowadzą do wydłużenia czasu postępowań sądowych. Należy zaznaczyć, że w wojewódzkich sądach administracyjnych prowadzone są postępowania nominacyjne dotyczące stanowisk asesorów sądowych.
   Jednocześnie rządowy projekt ustawy nie uwzględnia wystarczająco sytuacji asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz praw nabytych przez osoby, które zdały egzamin sędziowski i rozważają ubieganie się o urząd sędziego. W nieproporcjonalny sposób ogranicza on przysługujące tym osobom prawo dostępu do służby publicznej.

< powrót

print